Para saber máis...
image:barco de pesca

As reservas mariñas a nivel mundial

As Reservas Mariñas desempeñan un importante papel de conservación e recuperación dos ecosistemas mariños degradados pola acción humana, pero ademais serven como instrumentos de xestión pesqueira.

Estudios en todo o mundo xa demostraron a súa gran efectividade. A clave do éxito é protexer as especies no lugar e no momento no que son mais vulnerables á presión humana, principalmente durante as fases de reprodución e cría.

Un dos beneficios experimentados, froito da súa implementación, é o incremento no tamaño e biomasa das especies explotadas. Isto tradúcese na exportación de biomasa ás zonas veciñas da reserva e polo tanto nun aumento das capturas.

Para a creación dunha AMP hai que considerar unha serie de criterios, como por exemplo a localización e o tamaño da reserva, ou o tipo de ecosistema a protexer, xa que este debe englobar a maior variedade de hábitats e comunidades posibles.

Evidencias de efectos positivos das reservas sobre a conservación da biodiversidade

En moitas ocasións puido comprobarse cómo a desaparición de determinadas especies altera o funcionamento dunha comunidade enteira. Por este motivo, o primeiro obxectivo dunha rede de Áreas Mariñas protexidas xestionada efectivamente é asegurar una representación axeitada de todos os ecosistemas. Canto máis conservado esté un ecosistema maior será a súa capacidade de resposta ante catástrofes ecolóxicas.

A sobrepesca modifica por completo o equilibrio das especies mariñas: as de maior tamaño desaparecen á vez que se xera unha superabundancia de pequenos organismos situados na base da rede alimentaria.

Un dos efectos positivos da creación dunha AMP é precisamente a conservación da biodiversidade, revertendo a tendencia creada por la sobrepesca. A biodiversidade fortalece o equilibrio dos ecosistemas mariños, facendo sostible tanto a pesca como outros servizos ecolóxicos que estes nos prestan.

A gran riqueza das rías galegas é un extraordinario exemplo de biodiversidade mariña e litoral.

Evidencias de efectos positivos sobre as pesqueiras

 

As AMP, ademais de ferramentas de conservación dos ecosistemas, representan novos sistemas de xestión pesqueira, nos que os pescadores deben participar activamente. A xestión pesqueira é algo máis que a implementación dunha serie de normas que velen polo cumprimento das leis establecidas. Debe ser un proceso cíclico, continuo e moi complexo no que se avalíe a situación do stock, se tomen as decisións axeitadas en cada momento e se establezan os controis necesarios para garantir o seu cumprimento e eficacia.

A pesca altera o equilibrio das poboacións explotadas por causa da mortalidade directa. O obxectivo básico da xestión pesqueira é lograr que o recrutamento (a incorporación dos xuvenís á poboación reprodutora) sexa suficiente para compensar as capturas, de xeito que a explotación sexa estábel e sostíbel no tempo.

En reservas respectadas prodúcese un rápido aumento na abundancia e tamaño medio do corpo das especies explotadas. Os stocks de moitas destas especies increméntanse de dúas a catro veces en cinco anos. A exportación de biomasa obsérvase xa no primeiro ano de vida da reserva e é significativa nos primeiros cinco anos.

Outros beneficios das reservas mariñas

 

Na reserva e na súa zoa veciña obtense un importante beneficio para a pesca xa que se consigue un incremento das capturas e mellores exemplares cun menor esforzo. Ademais, estas áreas teñen un valor económico engadido xa que poden adicarse a outros usos, como por exemplo o turismo. De feito, hoxe en día ó redor dos nosos océanos se desenvolven unha ampla gama de actividades acuáticas. A revalorización das culturas e os oficios tradicionais ligados o medio mariño están creando novas tendencias do turismo que buscan coñecer e participar nestes modos de vida. Deste xeito, as comunidades pesqueiras poden incrementar os seus ingresos ó mesmo tempo que reducen a presión extractiva sobre os recursos.

As AMP posúen valores intrínsecos de moito interese. O valor educativo de concienciación e respecto polo medio ambiente e o inestimable valor científico melloran a imaxe do sector pesqueiro fronte ós consumidores.

Balance do Turismo en España 2005 (Fonte: Ministerio de Industria, Turismo e Comercio)

A realidade das reservas mariñas en España

 

Ata hai relativamente pouco non se comprendeu que o medio mariño precisa, do mesmo xeito que o terrestre, de figuras de protección axeitadas. O fin é impedir a degradación dos ecosistemas mariños provocada polo ser humano, como consecuencia principalmente da sobreexplotación, e permitir a súa recuperación.

Actualmente en España non existe unha lei específica en materia de protección, o que motiva a aparición de múltiples figuras legais, ás veces superpostas.

Son diversas as evidencias de efectos positivos que xeraron as distintas reservas mariñas creadas en España desde 1986, cando se estableceu a primeira na Isla de Tabarca (Alicante). Desde entón, o número de reservas en España no fixo mais que medrar. A pesar do cal, a xuízo dos expertos, o seu número resulta aínda insuficiente.

As AMP establecidas engloban zonas que pola súa importancia bioxeográfica e ecolóxica non están o suficientemente protexidas. As zonas máis sensibles á actividade humana son prioritarias.

As reservas mariñas en Galicia: o caso do Parque Nacional das Illas Atlánticas

O Parque Nacional das Illas Atlánticas é polo momento o único espazo mariño protexido de Galicia. Creado o un de xullo de 2002, está composto por catro arquipélagos: Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada, con unha extensión total de 1.200 hectáreas terrestres e 7.200 marítimas.

Coma consecuencia da elevada biodiversidade que presentan o seus fondos mariños, a superficie somerxida que se protexe nel é maior que a terrestre. O importante valor ecolóxico das súas augas puido verse afectado pola sobreexplotación que se ven facendo tradicionalmente. Por iso, un dos obxectivos do Parque Nacional é regular as actividades que nel se desenvolven, tanto profesionais como recreativas, para que os ecosistemas naturais se vexan minimamente afectados ó tempo que se mellora a explotación dos recursos.

A pesca e o marisqueo están controlados e sometidos a unha serie de limitacións. Deste xeito o Parque funciona coma unha auténtica AMP, cumprindo cos requisitos e obxectivos que éstas esixen, a pesar de que a súa creación se debeu a un interese basicamente conservacionista.

Mapa Áreas Marinas protegidas 1.	Reserva Marina de Interés Pesquero “Os Miñarzos” 14.	Parque Nacional de las Islas Atlánticas 4.	Reserva Marina Illes Medes 5.	Reserva Marina de Interés Pesquero Masia Blanca 6.	Reserva Marina de Interés Pesquero Islas Columbretes 19.	Parque Natural de la Península de Llevant 18.	Parque Natural de sa Dragonera 13.	Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera Parque Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera . Islas de Ibiza y Formentera Parc Natural de Cala d'Hort, Cap Llentriscla i Sa Talaia 2.Reserva Marina de Interés Pesquero “Cabo San Antonio” 15.Parque Natural de Serra Gelada 7.	Reserva Marina de Interés Pesquero Isla de Tabarca 8.	Reserva Marina de Interés Pesquero Cabo de Palos - Islas Hormigas 3.	Reserva Marina de Interés Pesquero (Parque Natural) de Cabo de Gata-Níjar 9.Reserva Marina de Interés Pesquero y Reserva de Pesca Isla de Alborán 16.	Parque Natural del Estrecho 17.	Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate 10.	Reserva Marina de Interés Pesquero Isla Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote 11.	Reserva Marina de Interés Pesquero Isla de Palma 12.	Reserva Marina de Interés Pesquero La Restinga - Mar de las Calmas
O proxecto Mardelira

A Confraría de Lira (Carnota) ten en marcha o proxecto “Mardelira” que inclúe a creación da primeira Área Mariña Protexida da costa Atlántica da península Ibérica, a “Reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos” , por mor dos serios problemas polos que atravesa o sector pesqueiro galego. Esta reserva foi definitivamente aprobada o 12 de abril de 2007  (publicado no DOGA do 8 de maio de 2007). A zona finalmente protexida comprende unha extensión aproximada de 1.300 ha.
Esta nova ferramenta de xestión, proposta inicialmente polo grupo de Recursos Mariños e Pesqueiros da Universidade da Coruña, foi acollida con gran interese tanto por parte da directiva como por parte dos pescadores. Isto é moi importante xa que os pescadores desempeñan un papel fundamental no seu deseño e creación.

Podes atopar máis información na páxina web do Proxecto Mardelira.

www.mardelira.net

doga080507.pdf


logos

© CEIDA Todos os dereitos reservados.
Diseño web TERRANOVA. Validar xhtml 1.0 Transitional.