• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

Formulario de inscrición / Formulario de inscripción

Vostede está aquí

Cubre o formulario para a inscrición na actividade de formación seleccionada.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade ao disposto na actual normativa de Protección de Datos de Carácter persoal, informámoslle que o responsable de tratamento dos datos de carácter persoal recollidos neste documento é CENTRO DE EXTENSION UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA, en adiante CEIDA, cuxa finalidade é poder atender as consultas e calquera tipo de xestión realizada por este medio de comunicación. Os seus datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para iso, CEIDA dispón de formularios específicos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade en informacion@ceida.org. Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa ao seguinte correo electrónico : informacion@ceida.org. Ningunha parte deste documento pode ser reproducida, nin introducida en ningún sistema de recuperación, nin transmitida de ningunha forma, nin por ningún medio, xa sexa electrónico, mecánico por fotocopia, grabación ou doutro tipo, con ningún propósito, sen a autorización por escrito do titular deste documento. Os nomes de compañías, persoas ou produtos reais aquí mencionados poden ser marcas comerciais dos seus respectivos propietarios.

Actividade / Actividad
Datos do solicitante / Datos del solicitante
IMPORTANTE: A confirmación de praza enviarase por correo-e. Por favor, indique unha dirección que consulte con frecuencia ou da que poda estar pendente nos vindeiros días
Sobre o CEIDA / Sobre el CEIDA
Indique o medio ou medios polos que se enterou desta actividade
Transporte compartido (solo para actividad presencial)
Xestión de datos / Gestión de datos

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio