• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
    CEIDA
  • capacitar para a sostibilidade ambiental
  • sensibilizar sobre os problemas ambientais
  • coñecer para conservar o patrimonio natural
  • divulgar o coñecemento ambiental

A Compostaxe Doméstica na Comarca de Betanzos

Vostede está aquí

A Compostaxe Doméstica na Comarca de Betanzos
OS PROMOTORES

A Asociación de Desenvolvemento Rural “Mariñas – Betanzos” constitúese en xullo de 2008 como Grupo de Desenvolvemento Rural coa finalidade de ser o núcleo de integración e representación dos diferentes axentes territoriais, institucionais, sociais e económicos, públicos e privados, interesados en promover o desenvolvemento do territorio de actuación.

A estratexia de desenvolvemento concibida pola Asociación ten como obxectivo final a valorización do territorio, incidindo na mellora da calidade de vida da poboación local a partir da valorización do patrimonio natural, cultural e do fomento da cohesión social, marco no que se desenvolve o presente proxecto.

CONTEXTO

O proxecto pretende desenvolver accións demostrativas e experimentais co fin de determinar a eficiencia da compostaxe doméstica en distintos contornos socioeconómicos representativos da comarca da Betanzos e, partindo desta, obter información técnica coa que basear o deseño dun futuro sistema de compostaxe doméstica que puidese abarcar o conxunto de territorio e reducir os aportes da fracción de materia orgánica ao sistema de recollida e tratamento industrial do lixo en vivendas.  O proxecto tamén pretende contribuír a sensibilización cidadá en materia de residuos e sobre a necesidade de minimizar a súa xeración.

OBXECTIVOS

A finalidade principal do proxecto é experimentar o funcionamento da compostaxe doméstica en diferentes tipoloxías de unidades familiares, vivendas e contornos sociais e xeográficos da comarca de Betanzos. Especificamente trazáronse os seguintes obxectivos:

Detectar as dificultades e identificar vantaxes que o sistema presenta nos diferentes contornos sociais e territoriais.
Aumentar a sensibilización social cara a necesaria redución da xeración de lixo en vivendas.
Aumentar a compostaxe doméstica na comarca de Betanzos reducindo o aporte de materia orgánica ao sistema de recollida e tratamento de lixo.

ÁREA E DURACIÓN DO PROXECTO

Os concellos participantes nesta iniciativa engloban unha área que pretende representar diversas tipoloxías de núcleos de poboación. Hai territorios nos que priman as vivendas con hortas colindantes e activas; outras zonas máis caracterizadas pola abundancia de vivendas unifamiliares con xardín; e outras áreas con núcleos de poboación onde predominan urbanización con zonas verdes comúns.

Aínda que a área de actuación da Asociación para o Desenvolvemento Rural de Mariñas – Betanzos é maior, este proxecto, por razóns operativas, está restrinxido a determinados concellos da Comarca de Betanzos, que son:

O proxecto tivo unha duración dun ano, comezando a primeiros de outubro de 2010 e rematando a finais de setembro de 2011.

PATROCINIOS

O proxecto proxecto conta coa subvención da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que se completará cunha achega económica da Asociación para o Desenvolvemento Rural de Mariñas – Betanzos.

Os núcleos familiares seleccionados e participantes no proxecto o farán de xeito gratutito. Todos os materiais, visitas e servizos de asesoramento serán facilitados totalmente de balde.

Web do proxecto

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio