• centro de referencia para a educación ambiental en Galicia
  CEIDA
 • capacitar para a sostibilidade ambiental
 • sensibilizar sobre os problemas ambientais
 • coñecer para conservar o patrimonio natural
 • divulgar o coñecemento ambiental

Un mar de vida para a cidadanía. Biodiversidade e servizos dos ecosistemas do Golfo Ártabro

Vostede está aquí

Un mar de vida para a cidadanía. Biodiversidade e servizos dos ecosistemas do Golfo Ártabro

Este proxecto conta co apoio da Fundación Biodiversidad, do Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través do Programa Pleamar da FEMP

                        

Obxectivos
 • Xeral:

Sensibilizar á sociedade no seu conxunto e a colectivos específicos relacionados co medio mariño acerca do valor da biodiversidade e servizos dos ecosistemas litorais e mariños e o patrimonio marítimo do Golfo Ártabro, para o fomento de usos, actividades e prácticas sostibles no medio mariño.

 • Específicos:
  • Identificación dos valores do Golfo Ártabro en términos de biodiversidade, servizos dos ecosistemas e patrimonio marítimo.
  • Transferencia de coñecemento e divulgación da biodiversidade, servizos dos ecosistemas e patrimonio marítimo do Golfo Ártabro.
  • Sensibilización do sector pesqueiro, acuícola e outros sectores vinculados ao medio mariño en boas prácticas en materia de compatibilización da actividade produtiva coa conservación da biodiversidade.
  • Reforzar o vínculo e compromiso da poboación do Golfo Ártabro co territorio e o seu patrimonio natural e cultural.
  • Informar, divulgar e sensibilizar á comunidade educativa sobre o patrimonio natural e cultural do Golfo Ártabro, fomentando a reflexión e implicación das súas accións diarias na súa conservación.
Descrición

O Golfo Ártabro constitúe un espazo mariño conformado pola confluencia das rías de A Coruña, Ares, Betanzos e Ferrol, cunha extensión de 155 km2 e 16 municipios litorais coas súas ribeiras, cunha poboación superior ao medio millón de habitantes. Neste espazo litoral e mariño desenvólvese unha importante actividade nos ámbitos marítimo, náutico, industrial, pesqueiro e turístico. Toda esta actividade económica convive cunha elevada biodiversidade que aporta ao Golfo  Ártabro unha elevada importancia na dimensión ambiental, que se suma ás dimensións social e produtiva xa citadas. Así, as augas e costas do Golfo Ártabro albergan espazos naturais protexidos e áreas Rede Natura con importantes representacións de hábitats de interese comunitario e prioritarios, así como importantes poboacións de flora e fauna incorporadas nos correspondentes Anexos das Directivas Aves e Hábitats e os catálogos de protección de fauna ameazada (rexional e estatal). A rica biodiversidade asociada a estas augas constitúe a base sobre a que se asenta unha parte importante da actividade socioeconómica da contorna a través dos servizos ofrecidos polos ecosistemas costeiros e marítimos.

O proxecto plantexa una campaña de comunicación, sensibilización e divulgación dirixida ao público xeral sobre a biodiversidad do Golfo Ártabro, os servizos que os seus ecosistemas ofrecen á sociedade e a necesidade da súa conservación e protección. Para todo elo primeiro se identificarán os valores ambientais e servizos dos ecosistemas da zona do Golfo Ártabro mediante a recompilación de información e seminarios técnicos de expertos, para seguidamente realizar diversas campañas de divulgación e sensibilización aos principais sectores do medio mariño da zona: o gran público en xeral, o sector pesqueiro e acuícola, o sector turístico, e os centros educativos.

Período de execución

1 de xaneiro a 31 de decembro de 2018

Accións a desenvolver

 

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Acerca do Ceida

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- promove a educación ambiental en todos os sectores sociais, así como o intercambio científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando as boas prácticas cidadás neste eido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio