Formulario de solicitude do Programa por unha Transición Ecolóxica: Lixo Mariño

Usted está aquí

Formulario para solicitar unha actividade dun programa de educación ambiental.

É IMPORTANTE sinalar a actividade na que se quere participar.Os campos marcados con asterisco son imprescindibles para cursar a solicitude.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade ao disposto na actual normativa de Protección de Datos de Carácter persoal, informámoslle que o responsable de tratamento dos datos de carácter persoal recollidos neste documento é CENTRO DE EXTENSION UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA, en adiante CEIDA, cuxa finalidade é poder atender as consultas e calquera tipo de xestión realizada por este medio de comunicación. Os seus datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para iso, CEIDA dispón de formularios específicos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade en informacion@ceida.org. Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa ao seguinte correo electrónico : informacion@ceida.org. Ningunha parte deste documento pode ser reproducida, nin introducida en ningún sistema de recuperación, nin transmitida de ningunha forma, nin por ningún medio, xa sexa electrónico, mecánico por fotocopia, grabación ou doutro tipo, con ningún propósito, sen a autorización por escrito do titular deste documento. Os nomes de compañías, persoas ou produtos reais aquí mencionados poden ser marcas comerciais dos seus respectivos propietarios.

 

Datos da actividade
Deberá de ter en conta que entre a primeira e a segunda sesión deberán de transcurrir como máximo 15 días. Ademáis, a actividade na aula e a limpeza de praia non poderá coincidir no mesmo día, deberán de escollerse días diferentes.
Datos do centro educativo solicitante
Datos do grupo
Empregue este espazo para facer os comentarios que considere oportunos acerca desta actividade

Script modelado 3D

CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
Universidade da Coruña
Xunta de Galicia
Concello de Oleiros

Logo Ceida

Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia- promueve la educación ambiental en todos los sectores sociales, así como el intercambio científico y cultural, trabajando en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales y fomentando las buenas prácticas en este sentido.

Castelo de Santa Cruz, s/n C.P. 15179 Liáns - Oleiros - A Coruña
 981 630 618
 981 614 443
ceida@ceida.org

Suscríbete ás nosas novas

Políticas do sitio